Самостоятелна медико-диагностична лаборатория "Медика"  ООД
Град  Велико Търново,  ул."Марно поле"№ 21;  Регистратура- телефони:  (062) 61-41-61; моби: 0885808773 РЦЗ № 0404141001
Ценоразписът е актуален към дата: 04.01.2022 14:22:09 ч.
Схема на продажба: Платена - Стандарт, цена в брой
Хематология
Продукт Цена
ПКК (8 параметъра) 2.50 лв.
Тестове в профила:
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
RDW(показател за девиация на еритроцитите)
MPV(среден обем на тромбоцита)
ПКК + ДКК (апаратно) 4.00 лв.
Тестове в профила:
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
RDW(показател за девиация на еритроцитите)
MPV(среден обем на тромбоцита)
Neut# (неутрофили - брой)
Ly#(лимфоцити - брой)
Mo#( моноцити - брой )
Eo#( еозинофили - брой )
Ba#( базофили - брой )
Neut (неутрофили %)
Ly ( лимфоцити %)
Mo ( моноцити %)
Eo ( еозинофили %)
Ba ( базофили %)
Морфология на еритроцити в кръв 5.00 лв.
СУЕ 1.50 лв.
Ретикулоцити 10.00 лв.
Еозонофили от назален секрет 10.00 лв.
изработване на препарат за ДКК 5.00 лв.
ПКК и ДКК микроскопски 7.00 лв.
Тестове в профила:
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
RDW(показател за девиация на еритроцитите)
MPV(среден обем на тромбоцита)
St ( пръчкоядрени гранулоцити %)
Sg ( сегментоядрени гранулоцити %)
Ly ( лимфоцити %)
Mo ( моноцити %)
Eo ( еозинофили %)
Ba ( базофили %)
Pl ( плазмоцити %)
Хемоглобинови фракции/електрофореза/ 30.00 лв.
Тестове в профила:
HbA1
HbA2
HbF
Биохимия
Продукт Цена
Глюкоза 2.50 лв.
Белтък количество в урина 4.00 лв.
Холинестераза 4.00 лв.
Кръвно-захарен профил 6.30 лв.
Тестове в профила:
Глюкоза - 8
Глюкоза 12
Глюкоза 15
Креатинин 2.70 лв.
Урея 2.70 лв.
Билирубин - общ 2.70 лв.
Билирубин - директен 2.70 лв.
Общ белтък 2.70 лв.
Албумин 2.70 лв.
Холестерол 2.70 лв.
Холестерол - HDL 3.00 лв.
Холестерол - LDL 3.00 лв.
Триглицериди 2.50 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c) 12.00 лв.
Пикочна киселина 2.70 лв.
АСАТ (GOT) 2.70 лв.
АЛАТ (GPT) 2.70 лв.
Креатинкиназа (КК) 3.00 лв.
ГГТ 2.70 лв.
Алкална фосфатаза 2.70 лв.
Липаза 5.00 лв.
Алфа амилаза 3.50 лв.
Амилаза в урината 3.50 лв.
Натрий 3.50 лв.
Калий 3.50 лв.
Калций 2.70 лв.
Фосфати 2.70 лв.
Желязо 3.50 лв.
сЖСК(UIBC) 2.50 лв.
Хлориди 3.00 лв.
Магнезий (Mg) 4.50 лв.
LDH (лактатдехидрогеназа) 4.00 лв.
Фосфор в урината 2.70 лв.
Йонизиран калций (Ca ++) 3.50 лв.
Калций в урината 2.70 лв.
Натрий и Калий 4.50 лв.
Тестове в профила:
Натрий
Калий
ОГТТ/обременяване с глюкоза/ 5.00 лв.
Тестове в профила:
глюкоза 0
глюкоза 60
глюкоза 120
Магнезий  в урина 5.00 лв.
Калий в урина 5.00 лв.
Креатинин в урина 5.00 лв.
Урeя и креатинин 3.00 лв.
Тестове в профила:
Креатинин
Урея
Чернодробна функция 8.00 лв.
Тестове в профила :
Общ белтък
Албумин
АСАТ (GOT)
АЛАТ (GPT)
ГГТ
Фибриноген
Желязо+сЖСК(UIBC)+тЖСК(TIBC) 7.00 лв.
Тестове в профила :
Желязо
сЖСК(UIBC)
тЖСК (TIBC)
Креатининов клирънс 7.00 лв.
Тестове в профила :
Креатинин
Креатинин в урина
Кретининов клирънс
Диуреза за 4 часа
Урини
Продукт Цена
Урина - 10 показателя 2.00 лв.
Тестове в профила :
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент 2.00 лв.
Окултни кръвоизливи 5.00 лв.
Определяне на наркотици в урината 30.00 лв.
Тестове в профила :
Тест за марихуана
Тест за морфин
Тест за кокаин
Тест за амфетамин
Тест за барбитурати
Тест за бензодиазепин
Коагулация
Продукт Цена
Време на кървене 1.50 лв.
Време на съсирване 1.50 лв.
Протромбинов комплекс 4.00 лв.
Тестове в профила :
Протромбиново ниво
Протромбиново време
INR
APTT 4.00 лв.
Фибриноген 4.00 лв.
D-Dimer 19.00 лв.
D- Dimer 20.00 лв.
Паразитология
Продукт Цена
Фекална маса за хелминти и протозои 9.00 лв.
Перианален секрет 7.00 лв.
Тест за  трихомонас вагиналис 15.00 лв.
Токсоплазмоза  - IgG  ECLIA 17.00 лв.
Трихинелоза  Ig G   - РПХА 17.00 лв.
Малария 20.00 лв.
Ларва мигренс Ig G  ELISA 40.00 лв.
Ехинокококоза Ig G 25.00 лв.
Изследване за паразити в телесни течности 20.00 лв.
Токсоплазмоза IgM ECLIA 17.00 лв.
Серология
Продукт Цена
CRP 8.00 лв.
RPR - Васерман 8.00 лв.
AST - Антистрептолизинов титър 8.00 лв.
Waaler Rose (RF) 8.00 лв.
Paul-Bunnell (инф. мононуклеоза) 8.00 лв.
Хормони
Продукт Цена
ACTH 35.00 лв.
TSH 12.00 лв.
fT4 12.00 лв.
fT3 12.00 лв.
TAT 16.00 лв.
Anti - TPO (MAT) 15.00 лв.
Паратхормон 20.00 лв.
FSH 13.00 лв.
LH (Лутеинизиращ хормон) 13.00 лв.
Прогестерон 13.00 лв.
Естрадиол (E2) 13.00 лв.
Тестостерон 13.00 лв.
Пролактин 13.00 лв.
Кортизол 16.00 лв.
Инсулин 15.00 лв.
ТАТ и МАТ 22.00 лв.
Тестове в профила :
TAT
Anti - TPO (MAT)
LH+FSH+Prolactin+Estradiol 45.00 лв.
FSH
LH (Лутеинизиращ хормон)
Естрадиол (E2)
Пролактин
LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testo. 55.00 лв.
Тестове в профила :
FSH
LH (Лутеинизиращ хормон)
Естрадиол (E2)
Тестостерон
Пролактин
FT3+FT4+TSH 23.00 лв.
Тестове в профила :
TSH
fT4
fT3
total Бета ЧХГ 15.00 лв.
Ренин 45.00 лв.
HOMA - IR 25.00 лв.
Тестове в профила :
Глюкоза
Инсулин
HOMA - index
Алдостерон в плазма /Aldosterone/ 38.00 лв.
Туморни маркери
Продукт Цена
CEA 15.00 лв.
free PSA 12.00 лв.
total PSA 12.00 лв.
CA-15-3 15.00 лв.
CA-19-9 15.00 лв.
CA-125 15.00 лв.
Алфа фетопротеин (AFP) 15.00 лв.
PSA.freePSA,Ratio 25.00 лв.
Тестове в профила :
free PSA
total PSA
Ratio
Имунология
Продукт Цена
Алфа1 антитрипсин 22.00 лв.
ANA - скрининг 25.00 лв.
Алфа2 макроглобулин 22.00 лв.
Алфа1 гликопротеин 22.00 лв.
Антимитохондриални антитела - АМА 30.00 лв.
Анти-бета2-GP-1 - IgM 22.00 лв.
Анти-бета2-GP-1 - IgG 22.00 лв.
Антигладкомускулни антитела - АГМА 30.00 лв.
Анти-кардиолипин IgM 30.00 лв.
Анти nRNP/Sm антитела 45.00 лв.
Анти-кардиолипин IgG 30.00 лв.
Анти-двойноверижни ДНК 45.00 лв.
Опр.на C4 комп. на комплимента 8.00 лв.
Опр. на C3 комп. на комплимента 8.00 лв.
Опр.на общи IgА 8.00 лв.
Опр. на общи IgG 8.00 лв.
Опр. на общи IgМ 8.00 лв.
ANA профил 125.00 лв.
Aнти-ССР / анти цикличен цитрулинов пептид/ 25.00 лв.
SS-A(RO) 25.00 лв.
SS-B(LA) 30.00 лв.
Определяне на Ig Е 17.00 лв.
Анти-Sm 45.00 лв.
Анти тела с/у Scl-70 Ag 22.00 лв.
Jo - 1 25.00 лв.
TSH - рецепторни АТ/TSHR-AB/ 45.00 лв.
Анти t GT IgA/ анти тъканна трансглутаминаза 45.00 лв.
Анти-овариални антитела 25.00 лв.
Анти-спермални антитела 49.00 лв.
MPO/pANCA/ 25.00 лв.
PR3/cANCA/ 25.00 лв.
Анти GAD антитела/ антитела към глутамик ацид дека 60.00 лв.
Анти Gliadin Ig G 45.00 лв.
Анти Gliadin Ig A 45.00 лв.
ANA профил 125.00 лв.
Тестове в профила :
Анти nRNP/Sm антитела
Анти-двойноверижни ДНК
SS-A(RO)
SS-B(LA)
Анти-Sm
Анти тела с/у Scl-70 Ag
Jo - 1
Anti - PM - Sd
Anti - Ro - 52
Anti - CENP B
Anti - PCNA
Anti - Nucleosomes
Anti - Histones
Anti - Rib.P-protein
Anti - AMA  M2
Anti - DFS70
Еозинофилен катйонен протеин ЕСР 35.00 лв.
Високоспециализирани изследвания
Продукт Цена
Остеокалцин 18.50 лв.
Beta - CrossLaps 18.50 лв.
HLA - B27 40.00 лв.
Бъбречни и други конкременти 10.00 лв.
Фолиева киселина 19.50 лв.
Витамин B12 24.50 лв.
Трансферин 20.00 лв.
Лек. к-ция на Валпроева к-на 20.00 лв.
Микроалбуминурия (U-ALBUMIN) 9.00 лв.
Инхибин  - B 47.00 лв.
Хомоцистеин 39.00 лв.
Прокалцитонин 35.00 лв.
ROMA 82.00 лв.
Тестове в профила :
CA-125
Оценка на риска от злокачествен овариялен карцином
HE - 4
Тиреоглобулин (hTG) 25.00 лв.
Анализ на семенна течност/спермограма/ по СЗО 35.00 лв.
Тестове в профила :
Цвят
Вискозитет
Втечняване
pH
Обем
Общ брой сперматозоиди
Относителен брой подвижни сперматозоиди( a+b )%
Прогресиращо подвижни сперматозоиди( a ) %
Непрогресиращо подвижни сперматозоиди ( b ) %
Неподвижни сперматозоиди %
Концентрация на сперматозоиди
Концентрация на подвижните сперматозоиди(a+b)
Концентрация на функционалните сперматозоиди
Концентрация прогрес. подвижни сперматозоиди (a)
Общ брой подвижни сперматозоиди (a+b)
Общ брой прогресиращо подвижни сперматозоиди (a )
Общ брой функционални сперматозоиди
Идекс на подвижност
Скорост
Морфология - нормални форми (WHO 5th strict)
Общ брой морфологично нормални сперматозоиди
Vit D/25 OHVit D тотал/ 28.00 лв.
Антиацетилхолинови антитела / anti AChR Ig G/ 60.00 лв.
Феритин 20.00 лв.
Феритин + Трансферин 35.00 лв.
Тестове в профила :
Трансферин
Феритин
CRP+Феритин+Трансферин+Витамин D 80.00 лв.
Тестове в профила :
CRP
Трансферин
Vit D/25 OHVit D тотал/
Феритин
Цистатин С 33.00 лв.
Вируснеутрализиращи антитела anti SARS-CoV-2 VNT 41.00 лв.
NT-ProBNP 42.00 лв.
Микробиология
Продукт Цена
Влаг. секрет + АБ 15.00 лв.
Материал от ген. с-ма 15.00 лв.
Уретрален секрет + АБ 15.00 лв.
Еякулат + АБ 15.00 лв.
Гърлени и назоф. секрети 15.00 лв.
Носен секрет + АБ 15.00 лв.
Ушен секрет + АБ 15.00 лв.
Друг секрет 15.00 лв.
МБ диагностика на автоматизирана система Кристал 25.00 лв.
Ректален секрет 8.00 лв.
Носен/гърлен секрет и АБ 15.00 лв.
МБ на урина и 2 АБ 15.00 лв.
МБ на урина и АБ 15.00 лв.
МБ на секрет от пол.с-ма и АБ 15.00 лв.
Ранев материал и гной и АБ 15.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и АБ 15.00 лв.
Храчка, бронхоал. лаваж и 2 АБ 15.00 лв.
Хемокултура 15.00 лв.
Клостридиум диф. - антиген / от фецес 15.00 лв.
МБ изследване на очен секрет и АБ 15.00 лв.
Простатен секрет и АБ 15.00 лв.
Микроскопско изследване на материал от ген. с-ма 15.00 лв.
Бърз тест за стрептококи гр. "А"от секрет 10.00 лв.
Хламидия Трахоматис - антиген бърз тест 11.00 лв.
Бърз тест за анаеробна бактериална вагиноза 15.00 лв.
Бактериол. изс.  за носителство на Стафилококи 9.00 лв.
Цервикален секрет+ АБ 15.00 лв.
Очен секрет +АБ 15.00 лв.
Имунологична диагностика на инфекциозните болести
Продукт Цена
Мононуклеоза (EBV) IgG 18.00 лв.
Мононуклеоза (EBV) IgM 18.00 лв.
Цитомегаловирус IgM 18.00 лв.
Цитомегаловирус IgG 18.00 лв.
Хеликобактер пилори - Ag - кач.  фек. тест- CLIA 27.00 лв.
Хеликобактер пилори IgG - CLIA 17.00 лв.
HIV  антитела по ECLIA 10.00 лв.
Анти HAV total 17.00 лв.
Хепатит B (HBeAg) 17.00 лв.
Хепатит B (anti - HBeAg) 17.00 лв.
Анти HBsAg/антитела срещу HBsAg; HBsAb / 17.00 лв.
HBs Ag - quant/ количествено определяне на HBs Ag/ 47.00 лв.
Хепатит C ( anti HCV) по ECLIA 17.00 лв.
Хепатит B - анти- HB cor IgM 17.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит Б (HBsAg) CLIA 17.00 лв.
Анти Hb cor Ig G тотал 25.00 лв.
Хепатит D /антиHDV/ 25.00 лв.
Сер. изследване за Хепатит А (HAV) 17.00 лв.
Сер. изследване на Хепатит C (HCV) ECLIA 17.00 лв.
Хепатит В HBsAg+Хепатит С/HCV/+СПИН/HIV/ 45.00 лв.
HIV  антитела по ECLIA
Сер. изследване за Хепатит Б (HBsAg) CLIA
Сер. изследване на Хепатит C (HCV) ECLIA
Тестове в профила :
Хепатит B /HBV/ ДНК количествен 170.00 лв.
e IU/ml
e copies/ml /вирусен товар/
Хепатит С /HCV/ РНК - количествен 220.00 лв.
Хламидия  Трахоматис IgM-ELISA 17.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig А /метод  CLIA/ 17.00 лв.
Хламидия Трахоматис Ig G/метод  CLIA/ 17.00 лв.
Хламидия Трахоматис - ДНК  /от цервикален секрет/ 35.00 лв.
Хламидия пнеумоние Ig M 35.00 лв.
Рубеола IgG 25.00 лв.
Рубеола IgM 25.00 лв.
Морбили IgM 30.00 лв.
Морбили IgG 30.00 лв.
Варицела  зостер вирус IgM/IgG 52.00 лв.
Тестове в профила :
Варицела зостер IgM
Варицела зостер IgG
Серологично изследване на паротит 30.00 лв.
Ротавирус -антиген - фекална проба 10.00 лв.
Херпес симплекс тип 1IgM 25.00 лв.
Херпес симплекс тип 1 IgG 25.00 лв.
Херпес симплекс тип 1IgM/IgG 45.00 лв.
Херпес симплекс тип 1IgM
Херпес симплекс тип 1 IgG
Варицела  зостер вирус/anti-VZV IgM/ 27.00 лв.
Варицела  зостер вирус/anti-VZV IgG/ 27.00 лв.
Варицела  зостер вирус/anti-VZV IgM+IgG/ 49.00 лв.
Тестове в профила :
Варицела  зостер вирус/anti-VZV IgM/
Варицела  зостер вирус/anti-VZV IgG/
Аденовирус IgM 25.00 лв.
Респираторно-сенцитиален вирус RSV IgM 25.00 лв.
Ку треска - Coxiella burnetii Ig G 40.00 лв.
Марсилска треска IgM 45.00 лв.
Марсилска треска Ig G 45.00 лв.
ХТБС - IgM антитела/anti - IgM/ 45.00 лв.
Коклюш B. pertussis PCR 45.00 лв.
Грип тип А / В Ig M 40.00 лв.
Листериоза 30.00 лв.
Лептоспироза 30.00 лв.
Бруцелоза 30.00 лв.
Лаймска болест 25.00 лв.
Тестове в профила :
Borrelia burgdorferi IgM /метод CLIA/
Borrelia burgdorferi IgG  /метод CLIA/
Микоплазма урогенитална 22.00 лв.
Тестове в профила :
Микоплазма хоминис
Уреаплазма уреалитикум
Хеликобактер пилори Ag+Хеликобактер пилори IgG 45.00 лв.
Тестове в профила :
Хеликобактер пилори - Ag - кач.  фек. тест- CLIA
Хеликобактер пилори IgG - CLIA
Хламидия IgA+ Хламидия IgG 30.00 лв.
Тестове в профила :
Хламидия Трахоматис Ig А /метод  CLIA/
Хламидия Трахоматис Ig G/метод  CLIA/
Туберколоза IgG - ELISA 17.00 лв.
T-SPOT.TB ТЕСТ 145.00 лв.
Кримска хеморагична треска ELISA 45.00 лв.
HIV+Wasserman+HBsAg+HCV 45.00 лв.
Тестове в профила :
RPR - Васерман
HIV  антитела по ECLIA
Сер. изследване за Хепатит Б (HBsAg) CLIA
Сер. изследване на Хепатит C (HCV) ECLIA
Тестове в профила :
Ротавирус/Аденовирус 10.00 лв.
Тестове в профила :
Ротавирус -антиген - фекална проба
Аденовирус -антиген - фекална проба
Астровирус 10.00 лв.
Херпес симплекс тип ІІ Ig M/ Ig G 45.00 лв.
Тестове в профила :
Херпес симплекс тип ІІ Ig M
Херпес симплекс тип |ІІ Ig G
Хепатит Е (anti - HEV  IgM ) 28.50 лв.
Хепатит Е (anti - HEV  IgG) 28.50 лв.
Микоплазма пнеумоние IgM 30.00 лв.
Микоплазма пнеумоние IgG 40.00 лв.
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM 21.00 лв.
Тестове в профила :
Бърз тест за COVID - 19 IgG
Бърз тест COVID - 19 IgM
Бърз тест за COVID - 19 IgG/IgM+ПКК +ДКК – 22 показателя 34.00 лв.
Тестове в профила :
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
RDW(показател за девиация на еритроцитите)
MPV(среден обем на тромбоцита)
Neut# (неутрофили - брой)
Ly#(лимфоцити - брой)
Mo#( моноцити - брой )
Eo#( еозинофили - брой )
Ba#( базофили - брой )
Neut (неутрофили %)
Ly ( лимфоцити %)
Mo ( моноцити %)
Eo ( еозинофили %)
Ba ( базофили %)
Бърз тест за COVID - 19 IgG
Бърз тест COVID - 19 IgM
PCR - Корона вирус COVID - 19 115.00 лв.
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Roche - Elecsys 15.00 лв.
Тест за COVID - 19 Ig M и Ig G антитела 21.00 лв.
Тестове в профила :
Бърз тест за COVID - 19 IgG
Бърз тест COVID - 19 IgM
PCR -SARS-CoV-2 + Антитела SARS - CoV-2 130.00 лв.
Тестове в профила :
PCR - Корона вирус COVID - 19
Anti-SARS-CoV-2 Nucleocapsid Roche - Elecsys
COVID-19; Antigen ALLTEST Biotect SARS Cov-2 Ag 35.00 лв.
SARS-CoV-2 Ig G, S protein VNT Roche( количествен) 29.00 лв.
Бърз тест за Корона вирус -вируснеутрализиращи АТ 19.00 лв.
T-SPOT TEST  SARS-Cov-2 (клетъчен имунитет) 280.00 лв.
Имуно-хематология
Продукт Цена
Кръвна група и Rh фактор 10.00 лв.
Титър на имунните анти-А и анти-B Ат. 14.00 лв.
Специфичност и титър на еритроантитела 20.00 лв.
Диференциран директен тест на Coombs 10.00 лв.
Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген 25.00 лв.
Алоеритроантитела с индиректен Coombs 27.00 лв.
Директен тест на Coombs 18.00 лв.
Определяне на слаб D А с индиректен тест на Coombs 27.00 лв.
Опр. на A1 и A2 антиген 3.50 лв.
Кръвни групи с-ма AB0 и Rh 7.00 лв.
Патология
Продукт Цена
Патоморф. изследване на гинекологична  намазка 15.00 лв.
Хистологично изследване 35.00 лв.
Профили
Продукт Цена
Пълна профилактика 45.00 лв.
Тестове в профила :
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
RDW(показател за девиация на еритроцитите)
MPV(среден обем на тромбоцита)
Neut# (неутрофили - брой)
Ly#(лимфоцити - брой)
Mo#( моноцити - брой )
Eo#( еозинофили - брой )
Ba#( базофили - брой )
Neut (неутрофили %)
Ly ( лимфоцити %)
Mo ( моноцити %)
Eo ( еозинофили %)
Ba ( базофили %)
СУЕ
Глюкоза
Креатинин
Билирубин - общ
Билирубин - директен
Общ белтък
Холестерол
Холестерол - HDL
Холестерол - LDL
Триглицериди
Пикочна киселина
АСАТ (GOT)
АЛАТ (GPT)
ГГТ
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Стандартна профилактика 35.00 лв.
Тестове в профила :
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
RDW(показател за девиация на еритроцитите)
MPV(среден обем на тромбоцита)
ПКК-сл.
Глюкоза
Креатинин
Общ белтък
Холестерол
Триглицериди
Пикочна киселина
АСАТ (GOT)
АЛАТ (GPT)
ГГТ
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Чернодробна функция - разширен 24.00 лв.
Тестове в профила :
Билирубин - общ
Билирубин - директен
Общ белтък
Албумин
АСАТ (GOT)
АЛАТ (GPT)
ГГТ
Алкална фосфатаза
LDH (лактатдехидрогеназа)
Фибриноген
Черен дроб - хепатит 65.00 лв.
Тестове в профила :
Билирубин - общ
Билирубин - директен
Общ белтък
Албумин
АСАТ (GOT)
АЛАТ (GPT)
ГГТ
Алкална фосфатаза
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Протромбиново време
Фибриноген
Хепатит B (HBsAg) по ECLIA
Хепатит C ( anti HCV) по ECLIA
Бъбречна функция - разширен 30.00 лв.
Тестове в профила :
Креатинин
Урея
Общ белтък
Албумин
Пикочна киселина
Натрий
Калий
Калций
Фосфати
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Микроалбуминурия (U-ALBUMIN)
Бъбречна функция 13.00 лв.
Тестове в профила :
Креатинин
Урея
Общ белтък
Албумин
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Хипертония 28.00 лв.
Тестове в профила :
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
MPV(среден обем на тромбоцита)
RDW-SD
RDW-CV / показател за девиация на еритроцитите/
PDW
P-LCR
_NEUT#
_LYM#
MXD#
_NEUT%
_LYM%
MXD%
Глюкоза
Креатинин
Холестерол
Холестерол - HDL
Холестерол - LDL
Триглицериди
Натрий
Калий
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Кардио 29.00 лв.
Тестове в профила :
Глюкоза
Холестерол
Холестерол - HDL
Холестерол - LDL
Триглицериди
Пикочна киселина
АСАТ (GOT)
АЛАТ (GPT)
ГГТ
Натрий
Калий
Предоперативен минимум 45.00 лв.
Тестове в профила :
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
MPV(среден обем на тромбоцита)
RDW-SD
RDW-CV / показател за девиация на еритроцитите/
PDW
СУЕ
Глюкоза
Креатинин
Общ белтък
АСАТ (GOT)
АЛАТ (GPT)
Натрий
Калий
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Време на кървене
Протромбиново време
Кръвна група и Rh фактор
Аборт 40.00 лв.
Тестове в профила :
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
MPV(среден обем на тромбоцита)
Neut# (неутрофили - брой)
Ly#(лимфоцити - брой)
Mo#( моноцити - брой )
Eo#( еозинофили - брой )
Ba#( базофили - брой )
Neut (неутрофили %)
Ly ( лимфоцити %)
Mo ( моноцити %)
Eo ( еозинофили %)
Ba ( базофили %)
RDW-CV / показател за девиация на еритроцитите/
СУЕ
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Време на кървене
Време на съсирване
RPR - Васерман
Кръвна група и Rh фактор
Предоперативен минимум - разширен 70.00 лв.
Тестове в профила :
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
MPV(среден обем на тромбоцита)
Neut (неутрофили %)
St ( пръчкоядрени гранулоцити %)
Sg ( сегментоядрени гранулоцити %)
Ly ( лимфоцити %)
Mo ( моноцити %)
Eo ( еозинофили %)
Ba ( базофили %)
Pl ( плазмоцити %)
RDW-SD
RDW-CV / показател за девиация на еритроцитите/
PDW
СУЕ
Глюкоза
Креатинин
Общ белтък
АСАТ (GOT)
АЛАТ (GPT)
Натрий
Калий
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Време на кървене
Протромбиново време
RPR - Васерман
HIV  антитела по ECLIA
Хепатит B (HBsAg) по ECLIA
Кръвна група и Rh фактор
Бременност - контрол 37.00 лв.
Тестове в профила :
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
MPV(среден обем на тромбоцита)
Neut# (неутрофили - брой)
Ly#(лимфоцити - брой)
Neut (неутрофили %)
Ly ( лимфоцити %)
RDW-SD
RDW-CV / показател за девиация на еритроцитите/
PDW
P-LCR
MXD#
MXD%
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
МБ на урина и АБ
Диабет - контрол 36.00 лв.
Тестове в профила :
Креатинин
Урея
Общ белтък
Албумин
Гликиран хемоглобин. (HbA1c)
Глюкоза - 8
Глюкоза 12
Глюкоза 15
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Микроалбуминурия (U-ALBUMIN)
Тестове в профила :
Чернодробни ензими 9.00 лв.
АСАТ (GOT)
АЛАТ (GPT)
ГГТ
Алкална фосфатаза
Липиден статус 9.00 лв.
Тестове в профила :
Холестерол
Холестерол - HDL
Холестерол - LDL
Триглицериди
Мононуклеоза (EBV) IgM+IgG 30.00 лв.
Тестове в профила :
Мононуклеоза (EBV) IgG
Мононуклеоза (EBV) IgM
Цитомегаловирус IgG + IgM 40.00 лв.
Тестове в профила :
Цитомегаловирус IgM
Цитомегаловирус IgG
Желязо+ЖСК 5.00 лв.
Тестове в профила :
Желязо
сЖСК(UIBC)
Холестерол профил 9.00 лв.
Тестове в профила :
Холестерол
Холестерол - HDL
Холестерол - LDL
Остеокалцин+BetaCrossLaps 32.00 лв.
Тестове в профила :
Остеокалцин
Beta - CrossLaps
Аборт - разширен 60.00 лв.
Тестове в профила :
Левкоцити - WBC
Еритроцити - RBC
Хемоглобин - HGB
Хематокрит - HCT
MCV (среден обем на еритроцити)
MCH (средно съдържание на хемогл. в 1 еритроцит)
MCHC (средна концентр. на хемогл. в еритроцитите)
Тромбоцити - PLT
MPV(среден обем на тромбоцита)
RDW-SD
RDW-CV / показател за девиация на еритроцитите/
PDW
P-LCR
_NEUT#
_LYM#
MXD#
_NEUT%
_LYM%
MXD%
СУЕ
Глюкоза (GLU)
Белтък (PRO)
Билирубин (BIL)
Уробилиноген (URO)
PH
Относително тегло (S. G.)
Кръв (BLD)
Кетони (KET)
Нитрити (NIT)
Левкоцити
Седимент
Време на кървене
Време на съсирване
RPR - Васерман
HIV  антитела по ECLIA
Кръвна група и Rh фактор
Общ белтък + Албумин 5.50 лв.
Общ белтък
Албумин
Билирубин общ и директен 5.00 лв.
Тестове в профила :
Билирубин - общ
Билирубин - директен
Здравна книжка 13.00 лв.
Тестове в профила :
Фекална маса за хелминти и протозои
Перианален секрет
Ректален секрет
Други
Продукт Цена
Такса за вземане на биол. м-л 2.50 лв.
Такса вземане на биол. материал PCR 5.00 лв.
Куриерска услуга 10.00 лв.
Домашно посещение 10.00 лв.
Домашно посещение-профили 20.00 лв.
Обработка на биологичен материал 5.00 лв.
АБ с 6 антибиотични диска 6.00 лв.
Такса за вземане на проба за PCR или Аg COVID-19 5.00 лв.
Продукт Цена
Токсоплaзмоза - IgM ECLIA 17.00 лв.
Соматотропен хормон 21.00 лв.
SHBG 17.00 лв.
С пептид 15.00 лв.
Свободен тестостерон 35.00 лв.
Тестове в профила :
Тестостерон
SHBG
Свободен тестостерон
Анти мюлеров хормон /АМХ/ 50.00 лв.
17-алфа -OH прогестерон 22.00 лв.
4-androstendion 19.00 лв.
DHEA-S 19.00 лв.
Ренин в плазма 35.00 лв.
HE - 4 68.00 лв.
CA 72-4 20.00 лв.
Cyfra 21-1 22.00 лв.
Бета 2 микроглобулин 28.00 лв.
NSE- невронспецифична енолаза 19.00 лв.
SCC 28.00 лв.
Анти фосфолипидни АТ/anti APL-IgM/ 60.00 лв.
Анти фосфолипидни АТ/anti APL-IgG/ 60.00 лв.
Chlamidia psithaci / Орнитоза / 45.00 лв.
Тестове в профила :
Chlamidia psithaci IgA
Chlamidia psithaci Ig G
Chlamidia psithaci IgM
Паротит/Mumps IgM/ 30.00 лв.
Фекален калпротектин 35.00 лв.
Лабораторни консумативи
Продукт Цена
Тампони с дървена дръжка 0.50 лв.
Тампони с транспортна среда 0.80 лв.
Съдчета за фекална маса 0.50 лв.
Стерилни чаши за урина 0.50 лв.
Вакумтейнери 0.40 лв.
Игли за вакумтейнери 0.40 лв.
ДНК и РНК - Диагностика
Продукт Цена
Изследване на ДНК - Хламидия 35.00 лв.
Изследване на ДНК HPV ( 6 ,11,16,18 ) 70.00 лв.
Тестове в профила :
Изследване на ДНК  HPV - 6
Изследване на ДНК  HPV - 11
Изследване на ДНК  HPV - 16
Изследване на ДНК  HPV - 18
Изследване на ДНК-Микoплазма,Уреаплазма,Хламидия 60.00 лв.
Тестове в профила :
Изследване на ДНК - Хламидия
Изследване на ДНК Микоплазма
Изследване на ДНК  Уреяплазма
Изследване на ДНК  HPV - 16, 18 50.00 лв.
Тестове в профила :
Изследване на ДНК  HPV - 16
Изследване на ДНК  HPV - 18
Изследване на ДНК  HPV - 6, 11 50.00 лв.
Тестове в профила :
Изследване на ДНК  HPV - 6
Изследване на ДНК  HPV - 11
DNAHPV гeнотипиране (високорискови типове) 85.00 лв.
Тестове в профила :
Изследване на ДНК  HPV - 16
Изследване на ДНК  HPV - 18
Изследване на ДНК  HPV - 31
Изследване на ДНК  HPV - 33
Изследване на ДНК  HPV - 35
Изследване на ДНК  HPV - 39
Изследване на ДНК  HPV - 45
Изследване на ДНК  HPV - 51
Изследване на ДНК  HPV - 52
Изследване на ДНК  HPV - 56
Изследване на ДНК  HPV - 58
Изследване на ДНК  HPV - 59
Утвърдил Управител:  Д-р Мирослав Карамелски .................................