Кой тест за антитела към COVID-19 е най-подходящ?

Кой от всички предлагани за тестове антитела е най-подходящ  и каква информация носи за изградения имунитет от организма след преболедуване от COVID-19 или след поставяне на ваксина срещу Корона вирус-SARS-Cov-2

За да могат пациентите  да направят своя правилен и информиран избор на тест за антитела срущу SARS-Cov-2, ще представим  видовете тестове, предлагани в лабораторията и тяхното приложение.

Тестовете за антитела, са  тестове  който показват наличието или отсъствието на специфични имуноглобулини от класовете IgM, IgG и IgA, които имунната система на организма изработва срещу различни антигенни /най-често белтъчни/ съставки на вирусната частица. Коронавирусната частица е изградена от няколко структурни белтъка -S (spike)- шипчест, E (envelope)– белтък на обвивката, M (membrane)– мембранен и N (nucleocapsid)- нуклеокапсиден. Установено е, че най-имуногенни са шипчестият и нуклеокапсидният белтъци, затова и повечето тестове са разработени да откриват антитела насочени срещу тях. Различните класове имуноглобулини имат определена хронология на появата си в кръвта, като това може да е ориентир за давността на инфекцията.

СМДЛ МЕДИКА извършва следните видове за откриване на антитела срещу SARS-CoV-2 след преболедувае и поставяне на ваксина:

1. Бърз тест за Коронавирус антитела SARS-CoV-2  IgG +IgM -  цена 21 лв.

Това е бърз качествен тест за определяне на наличието или отсъствието на антитела от класовете Ig М и Ig G - по отделно. Резултатът се изписва като "положителен" или " отрицателен". Бързите тестове са от първите разработени  тестове, които все още намират приложение, тъй като изследването се извършва лесно и в кратки срокове може да се получи резултат поотделно за присъствието или не на антитела от посочените класове. Недостатък на този вид анализ е субективното отчитане на резултата.

2. Anti-SARS-CoV-2 Roche - Elecsys   ( IgМ + IgG ) - цена 15 лв.

Това е  скринингов тест за откриване едновременно на антитела от двата класа Ig M и IgG, които са насочени към нуклеокапсидния антиген. Този белтък е разположен в сърцевината на вирусната частица и има отношение към размножаването на вируса в инфектираните клетки. Едновременната детекция на двете антитела е предимство в ранния етап от хода на инфекцията, поради вариабилната поява на IgM в този период. Тестът показва висока чувствителност още на на 3-6 ден от потвърждаване на инфекцията с PCR и достига до 100% след 14-я ден.

Предимствата на теста с изразяват в това, че е  автоматизиран и стандартизиран, използва се високочувствителен електрохемилуминисцентен метод на  аналитична система Cobas 6000  Roche. Това дава изключителна сигурност на резултатите. Те се изразяват като "положителен" или "отрицателен".

 - Подходящ е при всички случаи на съмнение за прекарана коронавирусна инфекция /безсимптомна форма или с неубедителни признаци за COVID-19/; , както и при съмнителни за COVID-19 симптоми и с отрицателен PCR тест с давност повече от 10 дни.

  • Подходящ е за тестване на големи групи от хора  за бързо установяване на наличие или не на имунен отговор към SARS-CoV-2, както и за епидемиологични изследвания, целящи да установят процента на населението, изложено на вируса при липса на диагноза, извършена с RT-PCR тестове.

3. Anti-SARS-CoV-2 IgG S protein Roche-Elecsys ( количествен ) - цена 29 лв.

Този тест дава количествен израз на наличието на IgG антителата, насочени към S1/S2 антигените на SARS-CoV-2. Антигенната структура S1/S2, разположена на шипа на коронавируса, играе основна роля за проникването му /S1 / и сливането /S2 / с клетката- гостоприемник. Затова, антителата, образувани срещу S1/S2 на шипа, блокират,  проникването му в клетката  и размножаването на вируса и по този начин предотвратяват разпространението му в организма. Тези антитела се наричат още вируснеутрализиращи и тяхното образуване се цели при всички ваксини, а изследването им дава информация за това, дали са образувани достатъчно количество предпазни антитела, които наистина да осигурят защита на организма при последваща среща с този причинител. Последните научни изследвания определят стойности от 120 – 130 U/ml  антитела за добър постваксинален имунен отговор. Референтни граници над 0.80 U/ml положителен, под 0.80 U/ml отрицателен. Специфичните мерни единици U/ml на производителя за Elecsys ® Анти-SARS-CoV-2 S имат отлична корелация   със СЗО Международен стандарт за Анти-SARS-CoV-2 Ig с Коефициент на корелация на Пиърсън: r = 0,9996, поради което Elecsys ® Anti-SARS-CoV-2 S анализ, специфичен за        U / ml, може да се счита за еквивалентен на BAU / ml от първия международен стандарт на СЗО за анти-SARS-CoV-2 имуноглобулин.

Предимства на теста anti- SARS-CoV-2 IgG ( количествен ) - получава се бърз, количествен израз на голяма част от антителата с вируснеутрализираща активност. За тяхното определяне се използва високочувствителен, напълно автоматизиран електрохемилуминисцентен анализ на апарат COBAS 411 Roche.

Кога се прилага:  Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция или поставяне на ваксина.   
1. Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина и оценка на постваксиналния отговор.
2. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.    
3. Подходящ е за определяне на количеството антитела при желаещи да станат донори на конвалесцентна плазма.

4. Вирус неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT ) - цена 41 лв.

Този тест се отличава от предходните по това, че дава представа за биологичната активност на придобитите по естествен начин /в резултат на преболедуване / или след ваксинация антитела. За разлика от количествените тестове за вирус неутрализиращи антитела, които измерват антителните молекули, този тест оценява колко ефективни са те при блокиране на разпространението на вируса и дали осигуряват необходимата защита на организма. От всички вирус неутрализиращи антитела, най-силна блокираща способност имат тези, които са насочени към един малък участък от спайк протеина, отговорен за свързването му с АСЕ2 рецепторите в дихателните пътища. Той се нарича рецептор свързващ участък /RBD/. С този тест се определя точно тяхната неутрализираща активност.

Теста се прилага когато е необходимо:

преболедували инфекцията, при които количествено са установени IgG антитела, за да се определи тяхната функционалност.

Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция. 
1. Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина и оценка на ваксиналния отговор.
2. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.
3.  Подходящ е за определяне на количеството антитела при желаещи да станат донори на конвалесцентна плазма.

Резултатът е готов след 10 дни.

5.Бърз/скринингов/ тест за  вирус неутрализиращи SARS-CoV-2 АТ – цена-19 лв.

Това е качествен  имунохроматографски тест за откриване на вирус неутрализиращи антитела. Скринингов метод. Резултатите се изразяват като „положителен“ и „отрицателен“. Предимството на теста е, че резултатът се  получва в рамките на същия работен ден, за разлика от предходния тест, при който поради спецификата на използваната методика това става до 10-14 дни.

Тестта се прилага когато е необходимо:

 - Бързо да получат отговор на въпроса дали са изградили вирус неутрализиращи антитела след преболедуване / симптомно или безсимптомно/, поне месец от началото на инфекцията,

 - За ваксинираните, непосредствено преди и след 2-рата игла /2 седмици след поставянето на втората доза,

 - Скринингово изследване на колективи, при които има доказани положителни PCR резултати и определяне на защитните вируснеутрализиращи антитела на контактните не по-рано от 20 дни от началото на карантината.