T-SPOT.COVID тест за клетъчен имунитет

T-SPOT.COVID тест

Какво представлява T-SPOT.COVID тестът?

Новият T-SPOT.COVID тест е разработен с помощта на стандартизирана T-SPOT технология, и е предназначен за идентифициране на индивиди с адаптивен Т- клетъчен имунен отговор към SARS-CoV-2. Изброяват се ефекторните Т клетки, отговарящи на стимулация с два отделни пептидни пула, получени от SARS-CoV-2 Spike (S) и нуклеокапсиден (N) протеин.

С T-SPOT.COVID се измерва силата на Т-клетъчния отговор, а наличието на специфични SARS-CoV-2 Т клетки може да бъде свързано със защита от COVID-19.

В T-SPOT.COVID теста са стандартизирани броят на клетките и условията на култивиране, като са премахнати серумните фактори, които биха могли да повлияят неблагоприятно резултатите. Тестът е с висока чувствителност и специфичност.

T-SPOT.COVID тестът може да се използва заедно със серологичните тестове при клиничната оценка на лица, които са със съмнение за COVID-19, но са SARS-CoV-2 PCR- отрицателни. Може да се прилага както при преболедувалии, така и при ваксинирани лица.

Положителният резултат от теста показва, че пробата съдържа ефекторни Т клетки, сенсибилизирани към SARS-CoV-2. Изключително вероятно е те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2.

Отрицателният резултат от теста показва, че не са открити ефекторни Т клетки, сенсибилизирани към SARS-CoV-2 и следователно е малко вероятно те да са били изложени на вируса SARS-CoV-2.

Какво трябва да зная за изследването?

Работи се с венозна кръв.

Пробовземането се извършва в понеделник и вторник, от 9.00 до 12:00 ч.,

Кога ще получа резултатите?

Резултатите се получават в петък след 16.00ч. и  ги получавате он-лайн

Колко струва изследването и какво включва цената?

Цената за проведен T-SPOT.COVID тест е 280 лева и включва допълнителна консултация при получаване на резултата от доц. д-р Румяна Маркова, която е първият лииензиран от Oxford Immunotec Global специалист в България за провеждане на T.Spot тестове.

Мерни единици за специфични антитела към SARS-CoV-2

Уважаеми пациенти,

Съгласно препоръките на Световната здравна организация /СЗО/ тестовете за доказване на специфични антитела към SARS-CoV-2 трябва да се актуализират към първия Международен стандарт (IS) . Целта на приравняването на получените стойности към стандарта е проследимост на резултатите във времето и възможност за сравнение между различните анализатори и лаборатории. Новите стойности се изразявaт в BAU/ml (Binding Antibody Units).

За пациенти направили изследване в СМДЛ Медика да имат впредвид, че резултата се приравнява към BAU/ml по следния начин:

  •  DiaSorin: AU/ml х 2.6 = BAU/ml
  •  Roche: AU/ml х 0.97 = BAU/ml

        .     Последните научни изследвания определят стойности от 120 – 130 U/ml антитела за добър постваксинален/или след преболедуване/ имунен отговор. Референтни граници над 0.80 U/ml положителен, под 0.80 U/ml отрицателен. Специфичните мерни единици U/ml на производителя за Elecsys ® Анти-SARS-CoV-2 S имат отлична корелация  със СЗО Международен стандарт за Анти-SARS-CoV-2 Ig с Коефициент на корелация на Пиърсън: r = 0,9996, поради което Elecsys ® Anti-SARS-CoV-2 S анализ, специфичен за U / ml, може да се счита за еквивалентен на BAU / ml от първия международен стандарт на СЗО за анти-SARS-CoV-2 имуноглобулин.

Резултати получени в СМДЛ Медика в AU/ml от анализаторите на DiaSorin следва да се умножат с фактор 2.6, за да се конвертират в BAU/ml :

                            AU/ml х 0.97 = BAU/ml

Новите щамове на SARS-CoV-2, доказани  в Обединеното Кралство, Южна Африка и Бразилия се детектират с  теста.

Бърз /скринингов/ тест за вирус неутрализиращи SARS-CoV-2 АТ

Това е качествен  имунохроматографски тест за откриване на вирус неутрализиращи антитела. Скринингов метод. Резултатите се изразяват като „положителен“ и „отрицателен“. Предимството на теста е, че резултатът се  получва в рамките на същия работен ден, за разлика от предходния тест, при който поради спецификата на използваната методика това става до 10-14 дни.

Тестта се прилага когато е необходимо:

 - Бързо да получат отговор на въпроса дали са изградили вирус неутрализиращи антитела след преболедуване /симптомно или безсимптомно/, поне месец от началото на инфекцията,

 - За ваксинираните, непосредствено преди и след 2-рата игла /2 седмици след поставянето на втората доза,

 - Скринингово изследване на колективи, при които има доказани положителни PCR резултати и определяне на защитните вируснеутрализиращи антитела на контактните не по-рано от 20 дни от началото на карантината.

Вирус неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT)

Този тест се отличава от предходните по това, че дава представа за биологичната активност на придобитите по естествен начин /в резултат на преболедуване / или след ваксинация антитела. За разлика от количествените тестове за вирус неутрализиращи антитела, които измерват антителните молекули, този тест оценява колко ефективни са те при блокиране на разпространението на вируса и дали осигуряват необходимата защита на организма. От всички вирус неутрализиращи антитела, най-силна блокираща способност имат тези, които са насочени към един малък участък от спайк протеина, отговорен за свързването му с АСЕ2 рецепторите в дихателните пътища. Той се нарича рецептор свързващ участък /RBD/. С този тест се определя точно тяхната неутрализираща активност.

Тестта се прилага когато е необходимо:

преболедували инфекцията, при които количествено са установени IgG антитела, за да се определи тяхната функционалност.

Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция. 

1. Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина и оценка на ваксиналния отговор.

2. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.

3.  Подходящ е за определяне на количеството антитела при желаещи да станат донори на конвалесцентна плазма. Резултатът е готов след 10 дни.

Anti-SARS-CoV-2 IgG S protein Roche-Elecsys (количествен)

Този тест дава количествен израз на наличието на IgG антителата, насочени към S1/S2 антигените на SARS-CoV-2. Антигенната структура S1/S2, разположена на шипа на коронавируса, играе основна роля за проникването му /S1 / и сливането /S2 / с клетката- гостоприемник. Затова, антителата, образувани срещу S1/S2 на шипа, блокират,  проникването му в клетката  и размножаването на вируса и по този начин предотвратяват разпространението му в организма. Тези антитела се наричат още вируснеутрализиращи и тяхното образуване се цели при всички ваксини, а изследването им дава информация за това, дали са образувани достатъчно количество предпазни антитела, които наистина да осигурят защита на организма при последваща среща с този причинител. Последните научни изследвания определят стойности от 120 – 130 U/ml  антитела за добър постваксинален имунен отговор. Референтни граници над 0.80 U/ml положителен, под 0.80 U/ml отрицателен. Специфичните мерни единици U/ml на производителя за Elecsys ® Анти-SARS-CoV-2 S имат отлична корелация   със СЗО Международен стандарт за Анти-SARS-CoV-2 Ig с Коефициент на корелация на Пиърсън: r = 0,9996, поради което Elecsys ® Anti-SARS-CoV-2 S анализ, специфичен за        U / ml, може да се счита за еквивалентен на BAU / ml от първия международен стандарт на СЗО за анти-SARS-CoV-2 имуноглобулин.

Предимства на теста anti- SARS-CoV-2 IgG ( количествен ) - получава се бърз, количествен израз на голяма част от антителата с вируснеутрализираща активност. За тяхното определяне се използва високочувствителен, напълно автоматизиран електрохемилуминисцентен анализ на апарат COBAS 411 Roche. Кога се прилага:  Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция или поставяне на ваксина.  

 1. Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина и оценка на постваксиналния отговор.

2. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.    

3. Подходящ е за определяне на количеството антитела при желаещи да станат донори на конвалесцентна плазма.


Мерни единици за специфични антитела към SARS-CoV-2

Anti-SARS-CoV-2 Roche – Elecsys ( IgМ + IgG )

Това е  скринингов тест за откриване едновременно на антитела от двата класа Ig M и IgG, които са насочени към нуклеокапсидния антиген. Този белтък е разположен в сърцевината на вирусната частица и има отношение към размножаването на вируса в инфектираните клетки. Едновременната детекция на двете антитела е предимство в ранния етап от хода на инфекцията, поради вариабилната поява на IgM в този период. Тестът показва висока чувствителност още на на 3-6 ден от потвърждаване на инфекцията с PCR и достига до 100% след 14-я ден.

Предимствата на теста с изразяват в това, че е  автоматизиран и стандартизиран, използва се високочувствителен електрохемилуминисцентен метод на  аналитична система Cobas 6000  Roche. Това дава изключителна сигурност на резултатите. Те се изразяват като "положителен" или "отрицателен".

 - Подходящ е при всички случаи на съмнение за прекарана коронавирусна инфекция /безсимптомна форма или с неубедителни признаци за COVID-19/; , както и при съмнителни за COVID-19 симптоми и с отрицателен PCR тест с давност повече от 10 дни. Подходящ е за тестване на големи групи от хора  за бързо установяване на наличие или не на имунен отговор към SARS-CoV-2, както и за епидемиологични изследвания, целящи да установят процента на населението, изложено на вируса при липса на диагноза, извършена с RT-PCR тестове.

Бърз тест за Коронавирус антитела SARS-CoV-2 IgG +IgM

Това е бърз качествен тест за определяне на наличието или отсъствието на антитела от класовете Ig М и Ig G - по отделно. Резултатът се изписва като "положителен" или " отрицателен". Бързите тестове са от първите разработени  тестове, които все още намират приложение, тъй като изследването се извършва лесно и в кратки срокове може да се получи резултат поотделно за присъствието или не на антитела от посочените класове. Недостатък на този вид анализ е субективното отчитане на резултата.

Кой тест за антитела към COVID-19 е най-подходящ?

Кой от всички предлагани за тестове антитела е най-подходящ  и каква информация носи за изградения имунитет от организма след преболедуване от COVID-19 или след поставяне на ваксина срещу Корона вирус-SARS-Cov-2

За да могат пациентите  да направят своя правилен и информиран избор на тест за антитела срущу SARS-Cov-2, ще представим  видовете тестове, предлагани в лабораторията и тяхното приложение.

Тестовете за антитела, са  тестове  който показват наличието или отсъствието на специфични имуноглобулини от класовете IgM, IgG и IgA, които имунната система на организма изработва срещу различни антигенни /най-често белтъчни/ съставки на вирусната частица. Коронавирусната частица е изградена от няколко структурни белтъка -S (spike)- шипчест, E (envelope)– белтък на обвивката, M (membrane)– мембранен и N (nucleocapsid)- нуклеокапсиден. Установено е, че най-имуногенни са шипчестият и нуклеокапсидният белтъци, затова и повечето тестове са разработени да откриват антитела насочени срещу тях. Различните класове имуноглобулини имат определена хронология на появата си в кръвта, като това може да е ориентир за давността на инфекцията.

СМДЛ МЕДИКА извършва следните видове за откриване на антитела срещу SARS-CoV-2 след преболедувае и поставяне на ваксина:

1. Бърз тест за Коронавирус антитела SARS-CoV-2  IgG +IgM -  цена 21 лв.

Това е бърз качествен тест за определяне на наличието или отсъствието на антитела от класовете Ig М и Ig G - по отделно. Резултатът се изписва като "положителен" или " отрицателен". Бързите тестове са от първите разработени  тестове, които все още намират приложение, тъй като изследването се извършва лесно и в кратки срокове може да се получи резултат поотделно за присъствието или не на антитела от посочените класове. Недостатък на този вид анализ е субективното отчитане на резултата.

2. Anti-SARS-CoV-2 Roche - Elecsys   ( IgМ + IgG ) - цена 15 лв.

Това е  скринингов тест за откриване едновременно на антитела от двата класа Ig M и IgG, които са насочени към нуклеокапсидния антиген. Този белтък е разположен в сърцевината на вирусната частица и има отношение към размножаването на вируса в инфектираните клетки. Едновременната детекция на двете антитела е предимство в ранния етап от хода на инфекцията, поради вариабилната поява на IgM в този период. Тестът показва висока чувствителност още на на 3-6 ден от потвърждаване на инфекцията с PCR и достига до 100% след 14-я ден.

Предимствата на теста с изразяват в това, че е  автоматизиран и стандартизиран, използва се високочувствителен електрохемилуминисцентен метод на  аналитична система Cobas 6000  Roche. Това дава изключителна сигурност на резултатите. Те се изразяват като "положителен" или "отрицателен".

 - Подходящ е при всички случаи на съмнение за прекарана коронавирусна инфекция /безсимптомна форма или с неубедителни признаци за COVID-19/; , както и при съмнителни за COVID-19 симптоми и с отрицателен PCR тест с давност повече от 10 дни.

  • Подходящ е за тестване на големи групи от хора  за бързо установяване на наличие или не на имунен отговор към SARS-CoV-2, както и за епидемиологични изследвания, целящи да установят процента на населението, изложено на вируса при липса на диагноза, извършена с RT-PCR тестове.

3. Anti-SARS-CoV-2 IgG S protein Roche-Elecsys ( количествен ) - цена 29 лв.

Този тест дава количествен израз на наличието на IgG антителата, насочени към S1/S2 антигените на SARS-CoV-2. Антигенната структура S1/S2, разположена на шипа на коронавируса, играе основна роля за проникването му /S1 / и сливането /S2 / с клетката- гостоприемник. Затова, антителата, образувани срещу S1/S2 на шипа, блокират,  проникването му в клетката  и размножаването на вируса и по този начин предотвратяват разпространението му в организма. Тези антитела се наричат още вируснеутрализиращи и тяхното образуване се цели при всички ваксини, а изследването им дава информация за това, дали са образувани достатъчно количество предпазни антитела, които наистина да осигурят защита на организма при последваща среща с този причинител. Последните научни изследвания определят стойности от 120 – 130 U/ml  антитела за добър постваксинален имунен отговор. Референтни граници над 0.80 U/ml положителен, под 0.80 U/ml отрицателен. Специфичните мерни единици U/ml на производителя за Elecsys ® Анти-SARS-CoV-2 S имат отлична корелация   със СЗО Международен стандарт за Анти-SARS-CoV-2 Ig с Коефициент на корелация на Пиърсън: r = 0,9996, поради което Elecsys ® Anti-SARS-CoV-2 S анализ, специфичен за        U / ml, може да се счита за еквивалентен на BAU / ml от първия международен стандарт на СЗО за анти-SARS-CoV-2 имуноглобулин.

Предимства на теста anti- SARS-CoV-2 IgG ( количествен ) - получава се бърз, количествен израз на голяма част от антителата с вируснеутрализираща активност. За тяхното определяне се използва високочувствителен, напълно автоматизиран електрохемилуминисцентен анализ на апарат COBAS 411 Roche.

Кога се прилага:  Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция или поставяне на ваксина.   
1. Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина и оценка на постваксиналния отговор.
2. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.    
3. Подходящ е за определяне на количеството антитела при желаещи да станат донори на конвалесцентна плазма.

4. Вирус неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT ) - цена 41 лв.

Този тест се отличава от предходните по това, че дава представа за биологичната активност на придобитите по естествен начин /в резултат на преболедуване / или след ваксинация антитела. За разлика от количествените тестове за вирус неутрализиращи антитела, които измерват антителните молекули, този тест оценява колко ефективни са те при блокиране на разпространението на вируса и дали осигуряват необходимата защита на организма. От всички вирус неутрализиращи антитела, най-силна блокираща способност имат тези, които са насочени към един малък участък от спайк протеина, отговорен за свързването му с АСЕ2 рецепторите в дихателните пътища. Той се нарича рецептор свързващ участък /RBD/. С този тест се определя точно тяхната неутрализираща активност.

Теста се прилага когато е необходимо:

преболедували инфекцията, при които количествено са установени IgG антитела, за да се определи тяхната функционалност.

Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция. 
1. Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина и оценка на ваксиналния отговор.
2. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.
3.  Подходящ е за определяне на количеството антитела при желаещи да станат донори на конвалесцентна плазма.

Резултатът е готов след 10 дни.

5.Бърз/скринингов/ тест за  вирус неутрализиращи SARS-CoV-2 АТ – цена-19 лв.

Това е качествен  имунохроматографски тест за откриване на вирус неутрализиращи антитела. Скринингов метод. Резултатите се изразяват като „положителен“ и „отрицателен“. Предимството на теста е, че резултатът се  получва в рамките на същия работен ден, за разлика от предходния тест, при който поради спецификата на използваната методика това става до 10-14 дни.

Тестта се прилага когато е необходимо:

 - Бързо да получат отговор на въпроса дали са изградили вирус неутрализиращи антитела след преболедуване / симптомно или безсимптомно/, поне месец от началото на инфекцията,

 - За ваксинираните, непосредствено преди и след 2-рата игла /2 седмици след поставянето на втората доза,

 - Скринингово изследване на колективи, при които има доказани положителни PCR резултати и определяне на защитните вируснеутрализиращи антитела на контактните не по-рано от 20 дни от началото на карантината.

Автоматичен серологичен имунотест за едновременно определяне на IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2 – коронавирус, на фирма Roche diagnostica причиняващ COVID-19

В лаборатория  Медика – В.Търново предлага автоматичен серологичен имунотест за едновременно определяне на IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2 – коронавирус, на фирма Roche diagnostica  причиняващ COVID-19.

  Теста Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) открива в ранен стадий наличието на  антитела или тяхната липса, след което да се проследи имунният статус на пациента на всеки 14 дни. Това дава възможност на завърналите се на работа служители и работници и работодателите да са спокойни по отношение на епидемиологичната обстановка във фирмата. Тестът е на цена 15 лв., което го прави приемлив за всеки. Теста се  извършва от кръвна проба, като резултатите са готови в рамките на работния ден.

Положителните проби се доуточняват с PCR методика и специфични антитела при желание от пациента.

Серологичният имунотест Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е ин-витро тест, използващ човешки серум и плазма за откриване на антитела (включително IgG) и определяне на имунната реакция на организма към SARS-CoV-2 - коронавирус, причиняващ COVID-19. Тестът е с CE маркировка.

 Тестът Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) открива антитела в кръвта на човек, които се повишават при среща с вируса, причиняващ COVID-19. Тестването на антитела с този тест идентифицира с голяма точност (99.81% специфичност) лицата, които вече са били изложени на вируса (и при безсимптомно носителство на вируса) и следователно може да имат  имунитет към него.

Серологичния имунотест Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) има 100% чувствителност (14 дни след PCR потвърждение) и 99,81% специфичност към антителата, свързани с SARS-CoV-2. Високата специфичност на теста е от решаващо значение, за да се определи надеждно дали човек е бил изложен на вируса и дали е развил антитела.Този тест за антитела   открива високо-специфично антитела срещу SARS-CoV-2, без кръстосана реактивност към други корона вируси.

Серологичният имунотест Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) може да се използва при масов скрининг за оценка на разпространението на вируса и състоянието на епидемиологичната картина при дадена популация (по-голямата част от заразените пациенти са безсимптомни).

Високата специфичност на Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е постигната чрез оптимално избрания таргет антиген Nucleocapsid, който съгласно проучванията корелира с неутрализиращите антитела, които се появяват във възстановителна фаза. Неутрализиращите антитела са тези, които инхибират вируса и осигуряват  предполагаемия клиничен имунитет. Нивата и хронологичният ред на появата на двата типа антитела IgM и IgG са силно променливи, подкрепящи смисъла от анализа на тези антитела едновременно. Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е създаден да открива само зрели антитела, с висок афинитет, включително неутрализиращи антитела, с което намалява възможността за кръстосана реактивност и риск от неспецифично откриване на незрели антитела IgG.

Some of our latest representative recipes

Some of our latest representative recipes

Possim voluptatum cotidieque vis in. In vix amet atqui imperdiet. Nam et vitae dolores tacimates, verear contentiones ut qui, atqui utroque et est.

Te nam numquam singulis, nec tacimates ocurreret id. Nulla soleat adipisci mei no. Vis mazim admodum necessitatibus ne, his fierent recusabo necessitatibus ut.

continue reading →